Welke organisaties helpen je verder over geld verdienen?

Bij wie kan je terecht als je op zoek bent naar hulp over geldzaken?

Vlaamse Regulator voor de Media

De Vlaamse Regulator voor de Media is een onafhankelijke toezichthouder die erop toeziet dat de mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap nageleefd wordt. Ze geven erkenningen en vergunningen, maar kunnen ook boetes opleggen, tot 125.000€.

De Vlaamse Regulator voor de Media controleert ook de naleving van het Content Creator Protocol (CCP).  

Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame, of kortweg JEP, is het zelfregulerend orgaan van de Belgische reclamesector. Het zelfregulerende karakter van de JEP is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de adverteerders, de agentschappen en de media. 

De JEP heeft als missie een eerlijke, waarheidsgetrouwe en maatschappelijk verantwoorde reclame te verzekeren. Ze onderzoekt daarom of de inhoud van reclameboodschappen conform de regels van de reclame-ethiek is, en baseert zich daarbij op de wetgeving en de zelfregulerende codes.

UNIZO

UNIZO vertegenwoordigt ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op alle terreinen en op alle niveaus van de sociaal-economische besluitvorming: in de gemeenten, het Vlaamse en Brusselse Gewest, op federaal niveau en in de Europese Unie.

Flanders DC

Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het unieke aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector. De organisatie ondersteunt, promoot en verbindt creatieve ondernemers uit Vlaanderen bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming, voor meer Return on Creativity.

Vlaamse Overheid - Economie en Ondernemen

Vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid en is voor burgers een brede toegangspoort tot de informatie van de Vlaamse overheid.

Federale Overheidsdienst Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën, beter gekend als FOD Financiën, heeft de volgende kernopdrachten:

  • zorgen voor een tijdige en juiste heffing, inning, invordering en terugbetaling van belastingen en taksen;
  • fungeren als 'Shared Service Center' voor de inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schulden;
  • alle patrimoniumgegevens op een betrouwbare manier beheren;
  • de legale handel faciliteren en de maatschappij beschermen door gericht toezicht uit te oefenen op de invoer, doorvoer en uitvoer van goederen;
  • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude, belastingontwijking en overtredingen die tot onze bevoegdheidsdomeinen behoren;
  • de financiële verbintenissen en de financiering van de staat beheren;
  • beleidsexpertise en -ondersteuning bieden.

VLAIO

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. De organisatie stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en zorgt mee voor een gunstig ondernemersklimaat.

Cultuurloket 

Cultuurloket biedt zakelijke ondersteuning voor de cultuursector. Waar cultuur, bedrijfseconomie en de wet elkaar kruisen, ontstaan veel vragen. Met al die vragen over o.a. werken, ondernemen en financieren kan je bij cultuurloket terecht voor eerstelijnsadvies. Daarnaast organiseert het loket tal van opleidingen – ook op maat, voor scholen en andere organisaties – over deze thema's.